Regulamin - bieg główny

Regulamin Zawodów

6. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ZWANY DALEJ ORGANIZATOREM)

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,
ul. Wyzwolenia 77, 43-143 Brenna, reprezentowany przez Dyrektora – Panią Katarzynę Macura, który jest dostępny w poniedziałek w godzinach 8:00-9:00 pod numerem telefonu 338536550 i adresem e-mail opkis@brenna.org.pl

2. ORGANIZATOR

– Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

3. CEL IMPREZY

– promocja gminy Brenna,
– popularyzacja biegów górskich,
– promocja sportu, walorów turystycznych Gminy Brenna.

4. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

– 19 sierpnia 2018 r.,
– Park Turystyki w Brennej, ul. Malinowa 2 B, 43-438 Brenna – start i meta zawodów.

BIURO ZAWODÓW:
18.08.2018 r. (sobota) – 16:00-19:00 – w przeddzień zawodów: Park Turystyki w Brennej, 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2 B, 1 piętro budynku Amfiteatru

19.08.2018 r. (niedziela) – 8:00-10:00 – dzień zawodów: okolice startu/mety biegu, Park Turystyki w Brennej, 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2 B, przed sceną Amfiteatru
Program zawodów – 19.08.2018 r.:
8:00 – 10:00 – weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie zgłoszeń (punkt 7 Rz),
8:00 – 10:00 – przyjmowanie zgłoszeń do biegów dzieci i młodzieży,
11:00 – start biegu głównego,
11:05 – start biegów dzieci i młodzieży,
13:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii biegów dzieci i młodzieży,
14:00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego i poszczególnych kategorii,
14:30 – zakończenie imprezy.Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży zostanie zamieszczony na stronie www.brenskiekierpce.pl w terminie do 30.04.2018 r. W podanym terminie zostaną też uruchomione zapisy elektroniczne na w/w biegi.

5. TRASA BIEGU

– start i meta – Park Turystyki w Brennej,
– dystans 15,3 km,
– nawierzchnia asfaltowa (8 %), droga leśna i częściowo utwardzona (92 %).

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

– do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu biegu ukończyli 18 lat, podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu i braku przeciwskazań zdrowotnych, dokonają prawidłowej rejestracji oraz opłacą wpisowe. Podpis na oświadczeniu będzie oznaczał akceptację niniejszego regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dla potrzeb Organizatora, a także potwierdzał, że stan zdrowia zawodnika pozwala na uczestnictwo w tego typu biegu. Oświadczenie zawodnika należy własnoręcznie podpisać w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów. Jest ono dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu,
– zawodnik, aby zostać dopuszczonym do biegu, musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów, poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku nieokazania dokumentu lub okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w 6. Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce. Po godzinie 10:00 w dniu biegu numery startowe nie będą wydawane!

7. ZGŁOSZENIA

– internetowo – za pośrednictwem formularza w zakładce „Rejestracja zawodników” na stronie www.brenskiekierpce.pl – w terminie do 29 lipca 2018 r.,
– osobiście – w siedzibie Organizatora – w terminie do 29 lipca 2018 r.,
– w Biurze Zawodów w przeddzień biegu lub w dniu biegu, o ile wcześniej limit uczestników nie zostanie wyczerpany.

8. LIMIT UCZESTNIKÓW

Ustala się limit zawodników biegu głównego na 500 osób. O zakwalifikowaniu się na listę startową decyduje data zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora oraz poprawne dokonanie rejestracji. W przypadku, gdy prawidłowe zgłoszenia w terminie do 29 lipca 2018 r. lub wcześniej wyczerpią przewidziany limit uczestników, lista startowa zostanie zamknięta, a zgłoszenie się do biegu głównego w Biurze Zawodów będzie niemożliwe.

9. OPŁATA STARTOWA

– 55 zł (brutto) – w terminie do 29 lipca 2018 r.:
– osobiście w siedzibie Organizatora lub
– przelewem:

numer konta:

Beskidzki Bank Spółdzielczy – 41 8111 0009 2001 0037 0031 0001
IBAN:PL41811100092001003700310001
SWIFT code: POLUPLPR/BIC code: POLUPLPR
dane do przelewu:
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tytułem:
„imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia, numer telefonu”

– 75 zł (brutto) – w dniu biegu, o ile zgłoszenia będą przyjmowane (punkt 7 Rz)

10. KLASYFIKACJE

– generalna kobiet i mężczyzn,
– kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych,
– kobiet i mężczyzn – mieszkańcy gminy Brenna (miejsca 1-3),
– kobiet i mężczyzn – najstarsza/y i najmłodsza/y uczestnik.

11. KATEGORIE WIEKOWE

Kobiety:
K1 – 18-29 lat (roczniki 2000-1989)
K2 – 30-39 lat (roczniki 1988-1979)
K3 – 40-49 lat (roczniki 1978-1969)
K4 – 50-59 lat (rocznik 1968-1959)
K5 – 60 lat i starsze (rocznik 1958 i poniżej)

Mężczyźni:
M1 – 18-29 lat (roczniki 2000-1989)
M2 – 30-39 lat (roczniki 1988-1979)
M3 – 40-49 lat (roczniki 1978-1969)
M4 – 50-59 lat (roczniki 1968-1959)
M5 – 60-69 lat (roczniki 1958-1949)
M6 – 70-79 lat (roczniki 1948-1939)
M7 – 80 lat i starsi (rocznik 1938 i poniżej)

WAŻNE
Zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-5 w klasyfikacji generalnej są również klasyfikowani w kategorii wiekowej, do której zostali przypisani.

12. NAGRODY

Finansowe:
-klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 500 PLN + „Breńskie Kierpce” + puchar
II miejsce – 400 PLN + puchar
III miejsce – 300 PLN + puchar
IV miejsce – 200 PLN
V miejsce – 100 PLN

Rzeczowe:
– kobiety i mężczyźni w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3:
I-III miejsce – nagroda rzeczowa + puchar
– kobiety i mężczyźni, mieszkańcy Gminy Brenna za miejsca 1-3:
I-III miejsce – nagroda rzeczowa + puchar
– nagrody upominki dla najstarszych i najmłodszych zawodników uczestniczących w biegu (kobiety i mężczyzny)

WAŻNE!
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej otrzymują nagrody w kategoriach wiekowych!

13. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:
numer startowy,
pomiar czasu,
zabezpieczenie medyczne,
oznakowaną trasę,
napój (izotonik),
bon na posiłek,
pamiątkową koszulkę techniczną z biegu,
pamiątkowy medal na mecie,
ręcznik sportowy,
pamiątkowy dyplom,
obsługę techniczną,
depozyt, szatnię z WC i natryskami w godzinach 8:00 – 14:00,
3 punkty nawadniania na trasie (woda + izotonik),

Zawodnikom, którzy dokonają rejestracji po 29 lipca 2018 r., o ile taka możliwość zaistnieje, Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki technicznej w interesującym rozmiarze.

14. LIMIT CZASU

– ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu głównego na 3 godziny.

15. POMIAR CZASU

– pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienie zawodników na linii startu. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj, miejscowość, klub, adres, adres
e-mail oraz telefon) uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród,
– przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości, nazwy klubu, roku urodzenia, kategorii wiekowej na stronie internetowej www.brenskiekierpce.pl, www.brenna.org.pl, www.bgtimesport.pl, profilach społecznościowych Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce oraz Gminy Brenna, w miesięczniku Wieści znad Brennicy redagowanym przez Organizatora,
– dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn.zm) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172);
– poprzez akceptację regulaminu przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
– podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
– w trakcie zawodów dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia zawodów oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora na www.brenskiekierpce.pl, www.brenna.org.pl, www.biegigorskie.pl, profilach społecznościowych Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce oraz Gminy Brenna (Facebook, YouTube, Instagram), w miesięczniku Wieści nad Brennicy oraz na stronie sponsora biegu – www.dolinalesnicy.pl oraz na profilu Dolina Leśnicy na Facebooku
– Organizator będzie podpowierzać dane osobowe:
BGTimeSport Bartłomiej Golec z siedzibą w Żabnicy, 34-350, ul. Ks. Karola Śmiecha 20 do realizacji pomiaru czasu dla OPKiS, firmie H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22 dostawcy usług hostingowych w celu realizacji pomiaru czasu dla OPKiS, firmie Jan Dembicki VIPserv.org, z siedzibą w Warszawie, 01-497, ul. Hery 25B/53, dostawcy usług związanych z serwerem w celu realizacji pomiaru czasu dla OPKiS.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów przez zawodnika grozi dyskwalifikacją,
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie zawodów. W przypadku zmian informacje o nich pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie,
– każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora,
– uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,
– Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas imprezy,
– Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie imprezy, łącznie z jej odwołaniem bez podania przyczyny,
– jeżeli zawodnik wycofa się z rywalizacji, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Organizatora. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej,
– wszystkich zawodników na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy,
– uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie – Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW,
– Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego,
– Zawodnikom, którzy dokonali rejestracji oraz opłaty startowej, a rezygnują z udziału w biegu lub nie wystartują, wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przekazania wpisowego na konto innego zawodnika,
– zabrania się korzystania z kijów (np. do Nordic Walking) podczas biegu,
– w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator,
– ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu zawodów należy do Organizatora,
– jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność
– Organizator utworzył profil Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce na Facebooku w celu przekazywania zainteresowanym różnego rodzaju informacji o samym biegu oraz środowisku biegowym – www.facebook.com/brenskiekierpce

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Koordynator Biegu:
Krzysztof Gawlas
telefon: 793 11 88 77 (Play)
e-mail: k.gawlas@brenna.org.pl
ORGANIZATOR